clasa-pregatitoare-2016

Număr de locuri prevăzut în planul de școlarizare: 16 locuri

Număr maxim de locuri pentru o clasă: 25 locuri

      Cu totii ne dorim sa oferim copiilor posibilitatea să acceadă către o instiuție de învățământ unde potențialul lor uman să se dezvolte și să înflorească, ghidat de dascăli care se apleacă cu iubire și cunoaștere asupra fiecărui copil. Este important ca alegerea școlii să fie o alegere conștientă, făcută în urma unei bune informări și înțelegeri a modului în care școala este organizată, a metodelor de predare și a regulilor interne. Dacă părintele este confortabil cu alegerea făcută, șansele de integrare a copilului în acel mediu cresc foarte mult.

Vă așteptăm la Școala Gimnazială Gâdinți începând cu data de 29 februarie 2016!

Urmăriți, vă rugăm, materialele informative în format pdf.

Materiale utile:

 1. Prezentare clasa pregatitoare ( prezentare ppt ).
 2. Prezentare clasa pregatitoare ( document pdf ).
 3. Proiect-Metodologie Inscriere Invatamant Primar 2016

SPAȚIUL ȘCOLAR

Oferim un mediu care încurajează inițiativele și am dezvoltat fibrele necesare unui spațiu democratic în care copilul lucrează în ritmul propriu, creează un univers care să reflecte căutările lui interioare și contribuția personală pe care o poate aduce la dezvoltarea sa.Considerăm că școala nu este un spațiu decupat al societății în care copiii doar simulează înaintea unei acțiuni reale.Dimpotrivă, școala trebuie să fie schimbarea reală pe care copiii o pot aduce și care se traduce prin propria viziune asupra marilor întrebări lansate chiar de către ei.Toate elementele ergonomice sunt propice organizării unui mediu de învățare cu forme de organizare variate. Începând cu clasa pregătitoare când copiii își formează atitudinea deschisă și pozitivă spre școală și își crează identitatea de școlar,menținem sala de clasă deschisă părinților pentru a participa la workshop-uri alături de copii.Libertatea dăruită fiecărui copil în parte, clipă de clipă, nu doar în pauze și autonomia în învățare sunt paliere pe care construim cadrul în care copilul poate fi arhitectul propriei formări.Profilul elevului      micul geniu se suprapune peste o constelație de trăsături: curios,dinamic, empatic, antreprenor, activ, independent, armonios, echilibrat, creativ.Valorificăm resursele interioare ale copilului pentru a activa aceste trăsături.

Clasa pregătitoare de la Școala Gimnazială,comuna Gâdinți integrează următoarele coordonate:

 1. Model de proiectare curriculară, centrat pe competențe
 2. Demers didactic personalizat
 3. Stimularea învățării prin joc
 4. Valorificarea experienței specifice vârstei
 5. Abordarea integrată a conținuturilor
 6. Metode moderne de evaluare: centrarea pe progresul personal, autoevaluarea,
 7. portofoliul, etc
 8. Contexte semnificative de învățare pentru viața reală
 9. Exprimarea ideilor și sentimentelor despre ceea ce se învață
 10. Valorificarea experiențelor de învățare în contexte nonformale și informale
 11. Învățare holistică
 12. Acțiuni de voluntariat și caritabile
 13. Parteneriat școală-părinți intens

Realizarea evaluării va fi centrată pe următoarele obiective

 1. Evaluarea se va realiza pe un fond afectiv pozitiv, fără a provoca elevului emoții negative,consolidându-se încrederea în sine și dorința de a persevera.
 2. Obiectivul evaluării va fi conduita elevului, acțiunile, produsele activității sale într-o situație concretă, elevul ca personalitate fiind tratat permanent cu respect și dragoste.
 3. Elevii se vor implica în procesul de autoevaluare și interevaluare, fiind încurajați să-și analizeze și să-și aprecieze propriile performanțe.
 4. Comparațiile se vor referi la rezultatele precedente și cele actuale ale elevului, și nu la diferențele dintre ei.
 5. Profesorul pentru învățământ primar va observa și va încuraja succesele fiecărui elev,fără a omite pe cineva.
 6. În clasa pregătitoare, evaluarea nu urmărește ierarhizarea elevilor, ci stabilirea nivelului cunoștințelor, abilităților și atitudinilor acestora, necesare pentru a aborda cu succes clasele următoare.
 7. Metodele care pot fi utilizate, din punctul de vedere al specificului de vârstă și al scopului educației în clasa pregătitoare, there are: observația, convorbirea, probele practice,portofoliul. Chiar dacă se utilizează și fișele de lucru în procesul de evaluare, trebuie avut în vedere
 8. ca probele cu sarcini pe fișe de lucru să fie echilibrate cu observarea sistematică a copiilor în timpul jocului. În activitatea obișnuită a copilului pot fi integrate probele de investigație,prin adresarea unor întrebări.
 9. Nu vor fi utilizate aprecieri ale elevilor între ei, ci încurajări ale acestora între ei. Also,părinților li se va explica necesitatea ca aprecierile propriilor copii să se raporteze întotdeauna la etapele anterioare de realizare de către aceștia a unor activități, sarcini și nu la performanțele altor elevi.

Succes în noul an școlar!

Validarea cererii-tip de înscriere constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele depuse de către părinte, tipărirea, verificarea şi semnarea de către părinte a fişei tipărite.

Şcolile vor asigura şi posibilitatea de programare telefonică a părinţilor pentru completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinţii pot apela este afişat la avizierul unităţii de învăţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, cât şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învăţământ, o fotocopie a actului de identitate propriu şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza documentelor originale.

În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016 inclusiv, alături de documentele menţionate, părintele depune şi o copie a documentului privind rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.

În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate, după caz, părinţii depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare. În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, părintele va menţiona, prin bifarea unei opţiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie, în situaţia în care acesta nu va fi admis la şcoala solicitată, din lipsă de locuri libere.

În metodologie mai scrie că aplicaţia informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unităţi de învăţământ. În cazul în care aplicaţia informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învăţământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat şi rămâne valabilă opţiunea deja asumată pentru altă unitate de învăţământ.

Părinţii, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare.

De asemenea, părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016 inclusiv, pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Dacă dezvoltarea psihosomatică nu este corespunzătoare, atunci părinţii îşi vor înscrie copiii la grădiniţă, în grupa mare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE). La încheierea evaluării dezvoltării psihosomatice a fiecărui copil, rezultatul evaluării este comunicat, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Toţi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa pregătitoare la şcoala de circumscripţie vor fi înmatriculaţi la unitatea de învăţământ solicitată.

Pe locurile libere, se înscriu copiii care provin din alte circumscripţii şcolare, inclusiv din alte localităţi, în conformitate cu solicitările părinţilor şi cu prevederile metodologiei Ministerului Educaţiei.

Numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferenţă între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare şi numărul de copii din circumscripţie care trebuie înscrişi la acel nivel de clasă.

În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi cu domiciliu în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale şi specifice.

Criteriile generale de departajare care se aplică în această situaţie sunt următoarele: existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi din afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil. Astfel, se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile generale, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criterii.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ şi se aplică după criteriile generale. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învăţământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării cererii-tip de înscriere.

Calendarul înscrierii la clasa pregătitoare 2016

29 februarie – 18 martie 2016- Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta). Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială.

21 martie 2016 -Procesarea, de către comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia naţională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

22 – 24 martie 2016- Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază.

25 martie 2016-Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altăunitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.

25– 26 martie 2016-Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

29 martie 2016-Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar. Informarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

30 martie – 08 aprilie 2016- Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.

11 -15 aprilie 2016- Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă.

15 aprilie 2016- Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

19 – 22 aprilie 2016- Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.