Misiunea şcolii

Şcoala Gimnazială Gâdinți este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate. Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecarui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.

ŢINTE STRATEGICE 

  1. Dezvoltare instituționalӑ prin utilizarea oportunitӑților oferite de resursele TIC;
  2. Crearea unui climat de siguranțӑ fizicӑ și psihicӑ atat ȋn rândul elevilor cât și ȋn rândul personalului didactic;
  3. Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare.
  4. O formă de educaţie extracurriculară,CERCUL „MÂINI DIBACE DE ROMÂN”,accesibilӑ tuturor,cu beneficii ȋn dezvoltarea personalӑ a elevilor,a imaginii școlii și totodatӑ a bazei materiale a acesteia;

 OPŢIUNI STRATEGICE

 

Ţinta strategică

OPŢIUNEA STRATEGICĂ
Opţiunea curriculară Opţiunea financiară a dotărilor materiale Opţiunea investiţiei în resursa umană Opţiunea relaţiilor comunitare
1.Dezvoltarea institutionala prin utilizarea oportunitatilor oferite de resursele TIC;

 

-Aplicare de chestionare elevilor şi părinţilor in ceea ce priveste optionalele ce folosesc calculatorul si internetul;

-Creşterea atractivităţii  si aplicabilitătii opţionalelor ce folosesc mijloacele IT,prin realizarea unui pachet de lectii(in numar de 5,pentru inceput) pentru fiecare disciplina antrenata in optional,lectii ce vor servi ca suport de curs pentru alte cadre didactice de aceeasi disciplina;

-Evaluarea elevilor ce beneficiaza de optional prin proiecte finale ce au la baza prezentarea cunostintelor folosind mijoacele IT;

-Activităţi extracurriculare complementare-realizarea site-ului scolii cu ajutorul elevilor si reactualizarea lui continua de catre o echipa formata din elevii ce beneficiaza de aceste optionale;

Achiziţionarea materialelor necesare prevăzute în programele disciplinelor opţionale;(soft-uri educationale)

-Identificarea surselor de finanţare;

-Folosirea eficientă a dotărilor existente si precum si imbunatatirea lor in vederea unei bunei desfasurari a orelor de optional;

– Mărirea numărului de calculatoare pentru folosirea sistemului elecronic informatizat;

– participarea la programe de formare în specialitatea IT a cadrelor didactice de la gimnaziu;

-Stimularea cadrelor didactice care realizează discipline opţionale ,pachete de studiu in format IT şi activităţi extracurriculare de calitate;

 

-Extinderea parteneriatului cu părinţii şi implicarea acestora în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;

-Extinderea parteneriatului cu alte instituţii scolare,reliza-rea unor teleconferinte pe temele optionalului cu elevii şi ONG-uri;

-Folosirea unui grup de 5 elevi voluntari cu cunostinte IT in pregatirea altor persoane din exteriorul scolii in ceea ce priveste pachetul de cunostinte minime pe calculator(persoane ce vor folosi Biblionet-ul montat de primarie pentru comunitate)

2. Crearea unui climat de siguranta fizica si psihica atat in randul elevilor cat si in randul personalului didactic;

 

-Existenta unei legislatii specifice sigurantei si securitatii elevilor ce trebuie adaptata nevoilor si posibilitatilor reale ale scolii

-Crearea unui RI ce cuprinde inafara regulilor generale si a normelor generale si reguli specifice in  ceea ce priveste accesul persoanelor straine in scoala,reguli de conduita in incinta scolii,sarcini specifice profesorului de serviciu si a elevilor de serviciu;

-Introducerea in cadrul orelor de dirigentie,in activitatile extracurriculare si in cadrul partenerietelor a activitatilor cu tema”Siguranta si securitate in scoala romaneasca”;

-Intocmirea unui plan de paza al scolii in conformitate cu reglementarile legale si cu situatia reala a scolii .

-Asigurarea sumelor necesare pentru procurarea unui semn distinctiv(un ecuson cu sigla scolii),a achizitionarii unui sistem de supraveghere video

.

-Realizarea de intalniri cu organe competente din cadrul Postului de Politie ,cat si cu cei ai Inspectoratului Judetean de Politie in vederea instrurii elevilor si cadrelor in ceea ce priveste situatiile de risc ce pot aparea ,prezentarea de situatii reale si cai de rezolvare a situatiilor de urgenta ,risc,conflict -Colaborarea cu organele de politie si ISU
3.Prevenirea eşecului şcolar ,creşterea performanţelor elevilor supradotaţi şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare; -Realizarea învăţământului diferenţiat pentru asigurarea achizitiilor de cunostinte medii şi prevenirea eşecului şcolar ;

-Creştera aportului dişciplinelor opţionale le asigurarea pregătiri de bază a elevilor ;

-Realizarea de programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă.

-Folosirea eficientă a materialului didactic şi a mijloacelor  de învăţământ din dotare;

-Asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea de noi mijloace de învăţământ şi material didactic;

-Motivarea şi stimularea  cadrelor didactice  ai căror elevi obţin rezultate le competiţiile naţionale. -Transmiterea către licee şi şcolile de arte şi meserii a fişei de caracterizare psihopedagogică  a absolvenţilor ;

-Activităţi de parteneriat cu licee şi scoli  profesionale  în vederea cuprinderii tuturor absolvenţilor clasei a VIII-a într-o formă de învăţământ

4 .O formă de educaţie extracurriculară,CERCUL „MÂINI DIBACE DE ROMÂN”,accesibila tuturor,cu beneficii in dezvoltarea personala a elevilor,a imaginii scolii si totodata a bazei materiale a acesteia;

 

-Realizarea unei programe de optional extracurricular destinat elevilor si tuturor celor ce sunt interesati de confectionare de articole hand-made,optional ce va fi implementat la nivelul scolii initial si apoi va fi pus la dispozitia celor ce sunt interesati de implementarea lui la nivelul altor unitati de invatamant

-Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în popularizarea activitatilor in randul părinţilor si comunitatii;

-Se vor edita pliante şi afişe care vor cuprinde informaţii despre orarul acestui optional si conditiile de aderare la acest cerc extracurricular ;

-Se va asigura informarea comunităţii locale prin intermediul unor discutii cu reprezentanti locali;

-Realizarea de parteneriate pentru desfăşurarea de expozitii cu vanzare cu obiectele confectionate în comunitate cat si la nivelul orasului Roman cu ocazia diverselor targuri;

-initierea unui concurs regional cu specific hand-made;

-posibilitatea initierii unui simpozion judetean cu titlul”Maini dibace de roman”

 

-Identificarea de resurse extrabugetare pentru realizarea materialelor promoţionale

-Asigurarea logisticii necesare pentru desfăşurarea activităţilor de mediatizare şi diseminarea a informaţiilor;

-Proiectul de buget va prevedea fonduri pentru premierea elevilor şi formaţiilor câştigătoare

-Identificarea cadrelor didactice cu aptitudini in domeniul” arts and crafts” si inchegarea echipei ce va implementa acest optional;

-Popularizarea prin mass-media a factorilor implicaţi în activităţile de parteneriat;

 

-Motivarea participanţilor prin acordarea de premii

 

Implicarea părinţilor,comunitatii locale, în acţiuni de promovare a imaginiii şcolii;

-Realizarea unor activităţi extracurriculare în parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

 

-posibilitatea organizarii unor proiecte europene ce au la baza tema aplicata de optional

 

GRAFICUL REALIZĂRII ȚINTELOR STRATEGICE

Ținta strategică  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
1.Dezvoltarea instituțională prin utilizarea oportunităților oferite de resursele TIC, pentru a permite adaptarea modelului educatțional oferit de școala la mediul tehnologic actual;  Plan operațional T1 Plan operațional T1 Plan operațional T1 Plan operațional T1
2.Crearea unui climat de siguranță fizică și psihicâ atat în rândul elevilor cât și în rândul personalului didactic;  Plan operațional T2      
3.Prevenirea eşecului şcolar ,creşterea performanţelor elevilor supradotaţi şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare Plan operațional T3  Plan operațional T3    
4 .O formă de educaţie extracurriculară,CERCUL „MÂINI DIBACE DE ROMÂN”,accesibilă tuturor,cu beneficii in dezvoltarea personală a elevilor,a imaginii școlii și totodată a bazei materiale a acesteia; Plan operaționalT4 Plan operaționalT4 Plan operaționalT4